1. Základné ustanovenia

1.1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) Nisen s. r. o., IČO 04891520, so sídlom U Hřebčince 2635 , Písek, Česká republika (ďalej len: „správca“).

1.2. Osobnými údajmi sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, adresa dodania, meno firmy, identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH fyzickej alebo právnickej osoby, IP adresa a cookies.

1.3. Správca nemenoval poverenca ochrany osobných údajov.


2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/poskytla a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.


3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

3.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

3.3. Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.


4. Doba uchovávania údajov

4.1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.


5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

  • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúce marketingové služby

5.2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.


6. Vaše práva

6.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

6.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

7.2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe, najmä ochranu heslom, šifrovania (SSL).

7.3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.


8. Záverečné ustanovenia

8.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

8.3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.


9. PDF verzia

Zásady ochrany osobných údajov.