POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1.1. Kupujúci má právo do 14 dní odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy a v prípade uzavretia kúpnej zmluvy, kedy kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezme tovar.

1.3. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť Nisen s.r.o., so sídlom U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká republika, identifikačné číslo: 04891520, formou jednostranného právneho úkonu (napríklad pomocou elektronickej pošty, dopisom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo faxom). Kupujúci môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.

1.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

2.1. Pokiaľ kupujúci odstúpi od tejto zmluvy, predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré predávajúci od kupujúceho prijal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania predávajúcim ponúkaný). Na vrátenie platieb predávajúci použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý kupujúci použil na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ kupujúci výslovne neurčil inak. Vrátením platby kupujúcemu nevznikajú ďalšie náklady. Platbu predávajúci vráti až keď dostane vrátený tovar späť alebo ak kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť. Podľa toho, čo nastane skôr.

2.2. Kupujúci ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tvaru, vrátane jeho funkčnosti.

2.3. Kupujúci zašle tovar späť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo ho odovzdá na adrese Nisen s.r.o., so sídlom U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká republika. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ kupujúci odoslal tovar späť pred uplynutím štrnástich dní.